Những công thức thành công

www.saigonnice.com

Công thức 1: THINK - SUY NGHĨ

Có 1 công thức rất hay với từ: “THINK” - Suy Nghĩ, sẽ giúp cho cộng đoàn hiệp nhất và bình an.

 Trước khi nói điều gì, hãy suy nghĩ: 

T -True - Điều đó có đúng không? Nếu đã đúng, hãy xét tiếp: 

H - Helpful - Điều đó có giúp ích không? Nếu giúp ích cho cả các bên, không làm hại ai, thì xét tiếp: 

I - Inspiring - Điều đó có truyền cảm hứng tích cực cho ai không? Nếu mang lại tích cực thì xét tiếp: 

N -Necessary - Điều đó có cần thiết phải nói ra không? Và quan trọng nhất là: 

K - Kind - Điều bạn sắp nói ra, nó có Tử Tế không? 

Thời Thế sưu tầm. 

Công thức 2: giá trị con người

GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Nhà toán học vĩ đại Anh J. N khi được hỏi về giá trị con người, ông đã trả lời:

“... Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.

Nếu cũng thông minh, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.

Nếu cũng giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của bạn sẽ là 100.

Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, lại thêm một số 0 và giá trị tổng sẽ là 1000.

Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ còn là số 0."

(Sưu tầm)